FESTIVHOLLA - CURSAS
Segueix-nos a
Com    el    seu    germá    gran,    el    Genís    va    néixer    amb    problemes    d’audició.    Patia    i    pateix    una   sordesa    severa.    Davant   d’aquesta    situació,    la   família   del   Genís   es   va   posar   en   mans   dels   especialistes   de   l’Hopital   Sant   joan   de   Déu   de   Barcelona   ets   quals,   van   dictaminar   que   la   millor   opció   per   a   resoldre   o   minimitzar   el   mal   funcionament   auditiu   que   patia,   era   sotmetre’s   a   la   col•locació   d’un   implant   coclear.   Es   tracta   d’un   producte   sanitari   implantable   actiu   que   consisteix   en   un   transductor    que   transforma    ets   senyals   acústics   en   senyals   eléctrics   que   estimulen   el   nervi   auditiu. Durant   les   proves   que   fetes   al   Genís    per   a   poder   dur   a   terme    l’operació,   en   una   de   les   ressonáncies,    li   van   descobrir    una   petita   taca   a   la   paK   posterior     del     crani.Aquella     anomalía   va    cridar     l’atenció    de    l'équip    médic    i    el    que     havia    de    ser     una    petita     prova    al    departament   d’otorrinolaringologia, va acabar esdevenint un seriós problema a tractar al   departament   d’oncologia del mateix centre    médic. - La sordesa va fer un crit a la vida - Les   proves   posteriors   no   van   deixar   hoc   a   cap   dubte,   aquella   petita   taca   era   un   gran   problema.   El   Genís   patia   un   cáncer   infantil.   Es   tractava   d’un   medulobIastoma.Tot    i   tractar-   se   d’un   dels   tumors   més   agressius,   lestat   evolutiu   del   mateix   encara   no   havia    provocat   problemes   de   salut.   Lequip   médic,   donades   aquestes   circumstáncies,   va    prioritzar   l’intervenció   del   petit   ja   que   actuar   amb   precocitat davant d’aquests quadres clínics    tant   complicats  multiplica les possibilitats de    curació. Van   sotmetre   al   Genís   a   una   operació   que   permetria   extirpar-li   el   tumor   per   a    que   posteriorment,   pogués   rebre   un   tractament   de quimioterápia   i   radioterápia   per   a   erradicar   del   seu   cos,   tots   ets   teixits    i   cél•lues   cancerígenes    que   hi   poguéssin   existir.   La   intervenció   va ser   un   éxit,   tot   i   la   dificultat   de   la   mateixa,   haver-lo   atacat   en   una   fase   tant    inicial   va   fer   que   l’afectació   dels   teixits   cerebrals   los   mínima. Mentre   rebia   el   tractament   per   a   curar-lo,   durant   aquells   nou   mesos   de   sessions   de   quimioterápia    i   radioterápia,   el   Genís   i   la   seva   família   van   ser   acollits   a   la   Casa    Ronald   McDonald   de    Barcelona.Allí    hi   van   trobar    un   sostre    i   més   famílies    que   com   ells,    passaven   per un moment realment   dur. En    acabar    el    tractament,    el    Genís    va   poder    complir   un    dels    seus    somnis:    conéixer    a    Winnie   the    Pooh.    Ell    i    la    seva    família,    grácies    a    la   Fundació   Mal‹e   a   Wish,   es   van   desplaçar   a   Eurodisney   per   a   poder   fer   una   abraçada   a   aquest   entranyable   personatge   infantil.
ELS ORIGENS   Gener 2011
2016
NO DISPONIBLE 2019
2017
2018
NO DISPONIBLE 2020 NO DISPONIBLE 2021