gallery/index_htm_files-3416
  INICI
  INICI
  gallery/index_htm_files-3946

  FESTIVHOLLA - CURSAS

  gallery/index_htm_files-3401
  gallery/index_htm_files-3811
  gallery/index_htm_files-3399

  2016

  NO DISPONIBLE
  2019

  2017

  NO DISPONIBLE
  2020

  2018

  NO DISPONIBLE
  2021

  Segueix-nos a

  gallery/index_htm_files-3386
  gallery/index_htm_files-3387
  gallery/index_htm_files-3415
  QUI SOM?
  ORGANIZADORS
  COL·LABORADORS
  BENEFICIARIS
  NOTICIES EN PREMSA
  CONTACTA
  VIDEOS HOLLAGENIS
  gallery/index_htm_files-3388

  ELS ORIGENS   Gener 2011

  Com

  el

  seu

  germá

  gran,

  el

  Genís

  va

  néixer

  amb

  problemes

  d’audició.

  Patia

  i

  pateix

  una

  sordesa

  severa.

  Davant

  d’aquesta

  situació,

  la

  família

  opció

  producte

  del

  per

  Genís

  a

  sanitari

  es

  resoldre

  va

  o

  implantable

  posar

  en

  minimitzar

  actiu

  mans

  el

  que

  dels

  mal

  consisteix

  especialistes

  funcionament

  en

  un

  de

  l’Hopital

  auditiu

  transductor

  que

  que

  Sant

  patia,

  joan

  era

  de

  sotmetre’s

  Déu

  ets

  de

  a

  la

  senyals

  Barcelona

  ets

  col•locació

  acústics

  quals,

  en

  d’un

  van

  implant

  senyals

  dictaminar

  coclear.

  eléctrics

  Es

  que

  que

  la

  millor

  tracta

  d’un

  estimulen

  el

  nervi

  auditiu.

  Durant

  posterior

  les

  del

  proves

  que

  crani.Aquella

  fetes

  al

  Genís

  anomalía

  per

  va

  a

  poder

  cridar

  dur

  a

  l’atenció

  terme

  de

  l’operació,

  l'équip

  en

  médic

  una

  i

  de

  el

  les

  que

  ressonáncies,

  havia

  de

  ser

  li

  van

  una

  descobrir

  petita

  una

  d’otorrinolaringologia, va acabar esdevenint un seriós problema a tractar al

  d’oncologia

  Les  

  proves  

  posteriors  

  no  

  van  

  tractava

  d’un

  medulobIastoma.Tot

  i

  problemes  

  de  

  salut.  

  Lequip  

  davant d’aquests quadres clínics

  tant

  Van  

  sotmetre  

  al  

  Genís  

  quimioterápia  

  i  

  ser  

  un  

  éxit,  

  tot  

  i  

  la  

  mínima.

  Mentre  

  rebia  

  el  

  família

  van

  ser

  acollits

  un moment realment

  dur.

  En

  acabar

  Fundació

  el

  Mal‹e

  tractament,

  a

  Wish,

  a

  a  

  una  

  radioterápia  

  per  

  a

  dificultat  

  de  

  tractament  

  la

  el

  es

  per  

  Casa

  Genís

  van

  a  

  - La sordesa va fer un crit a la vida -

  deixar  

  hoc  

  a  

  tractar-

  se  

  médic,  

  donades  

  operació  

  que  

  erradicar

  del

  la  

  mateixa,  

  curar-lo,  

  Ronald

  va  

  poder

  desplaçar

  a

  cap  

  dubte,  

  d’un  

  dels  

  aquestes  

  permetria  

  seu

  cos,

  haver-lo  

  durant  

  McDonald

  de

  complir  

  un

  dels

  Eurodisney

  tots

  aquells  

  per

  aquella  

  petita  

  taca  

  era  

  un

  gran

  tumors  

  més  

  lestat  

  circumstáncies,  

  va

  prioritzar

  complicats  multiplica les possibilitats de

  extirpar-li  

  el  

  ets

  teixits

  i

  atacat  

  en  

  una  

  nou  

  mesos  

  Barcelona.Allí

  seus

  a

  poder

  somnis:

  fer

  hi

  curació.

  a

  fase  

  tant

  de  

  van

  conéixer

  una

  trobar

  a

  per  

  que

  inicial

  sessions

  un

  abraçada

  de

  Winnie

  a

  cancerígenes

  va

  fer

  sostre

  i

  the

  aquest

  problema.

  El

  Genís

  evolutiu  

  del  

  mateix  

  l’intervenció  

  del  

  petit  

  ja  

  posteriorment,  

  pogués  

  que

  hi

  que

  quimioterápia

  més

  Pooh.

  poguéssin

  l’afectació

  i

  famílies

  Ell

  i

  la

  entranyable

  que

  patia

  que  

  dels

  seva

  com

  un

  petita

  taca

  a

  la

  paK

  prova

  médic.

  al

  departament

  cáncer

  infantil.

  Es

  encara  

  no  

  actuar  

  rebre  

  un  

  existir.

  La

  teixits

  el

  ells,

  família,

  personatge

  havia

  provocat

  amb  

  precocitat

  intervenció

  cerebrals

  Genís

  i

  la

  passaven

  grácies

  infantil.

  de

  va

  los

  seva

  a

  per

  la

  transforma

  departament

  agressius,  

  tumor  

  cél•lues

  del mateix centre

  radioterápia,

  tractament  

  gallery/index_htm_files-3414